CITCM Staff

Managerial Staff

Professor Yinong Xu, Executive Director (UK)
Professor Rui Wang, Co-Director (China)
Professor Tingting Liu, Co-Director (China)
Ms Yannan Yu, Deputy Director
Ms Jiaqi Feng Guo, Lector in China
Ms Caroline Brewster, Project Manager
Ms Yang Han, Office Manager

Performance Team

Ms Yu Wang, Singer
Ms Boting Dong, Dancer
Ms Li Jiaqi, Dancer
Mr Zhi Li, Martial Artist
Mr Kaile Wang, Martial Artist
Mr Jinpeng Yu, Martial Artist
Ms Sun Nannan, Martial Artist
Ms Peng Jiangqi, Pipa Player